Hlavním důvodem založení fondu DAC je vytvářet příležitosti investic do speciálně vybraných digitálních aktiv, především kryptoměn, pro investory, kteří dobře rozumí svým finančním prostředkům a chtějí rozložit své investiční portfolio také do tohoto nového typu aktiv, přestože zatím investovali především do akcií, ETF nebo dluhopisů.
Ing. Petr Kulhanek
Manažer fondu DAC

Alternativní fond podle § 15 Zákona o investičních společnostech
a investičních fondech. Fond je zapsán v seznamu České národní banky.

Strategie fondu

Fundamentální analýza

Naše unikátní strategie je založena na dlouhodobé fundamentální analýze vybraných digitálních aktiv. Jedná se především o kryptoměny, které mají již fungující produkty na trhu, silné partnery (například banky) a reálné případy užití.

Neinvestujeme prostředky do tzv. ICO (Initial Coin Offering) projektů. Vždy provádíme detailní fundamentální analýzu technologie, produktů, vývojářských teamů, partnerů, tržní kapitalizace a likvidity vybraných digitální aktiv.

Hodnotová strategie

Součástí naší strategie jak vybírat kryptoměny do portfolia fondu je také tzv. Hodnotová strategie fondu. Ta spočívá v tom, že hledáme podhodnocené kryptoměny proti jejich vnitřní hodnotě (fair value). Tj. počítáme teoretickou hodnotu kryptoměny vzhledem k jejímu aktuálnímu použití. Používáme tzv. Fair Value kalkulace jako výsledek nového racionálního ekonomického modelu pro měny. Podobně jako Discounted Cash Flows pro akcie.

Střední až Dlouhodobý Investiční Horizont
(3 - 5 let)

Vybraná digitální aktiva neobchodujeme frekventovaně. V naší strategii se zaměřujeme na středně až dlouhodobé investiční období.

Digitální aktiva nakupujeme na cenově atraktivních úrovních s cílem snížení volatility investice a možnosti realizace skutečného potenciálu digitálních aktiv v reálném obchodním světě.

Požadavky na likviditu a tržní kapitalizaci

Nastavujeme hranici minimální tržní kapitalizace dané kryptoměny. Pokud má kryptoměna například kapitalizaci 10 miliónů dolarů, tak se jedná o velmi malou kapitalizaci a tudíž se tato měna nedostane do dalších kroků strategie.

Sledujeme likviditu kryptoměny. Pokud je například kryptoměna zalistována jen na 2 malých burzách kde denní objem obchodů je jen 10.000 dolarů, opět tato měna se nedostane do dalších kroků.

“Investujeme do digitálních aktiv, bez kterých se fungování budoucího světa neobejde “

Porovnání rozdílů mezi investicemi do indexových akciových ETF fondů, případně aktivně řízených akciových fondů a naším fondem DAC investujícím do kryptoměn.

Parametry fondu

Minimální výše investice

300 000 až 100 000 000 CZK nebo ekvivalent v EUR, USD

Poznámka: podle pravidel ČNB, je možné pro 20 investorů akceptovat menší částku než je 125 000 EUR, která určuje kvalifikovaného investora.

Doporučený investiční horizont

5 let

Cílené zhodnocení

100% - 500% v rámci 5 let
Nepočítáme klasický typ zhodnocení p.a. , tedy ročně, ale jde nám o celkové zhodnocení za celý investiční horizont.

Poplatková struktura fondu

Investujeme společně, proto zde nejsou žádné management fees

Vstupní poplatek: 3% jednorázově z investované částky
Poplatek za správu fondu (management fee): 0% p.a., žádné poplatky za správu fondu, současně také žádné náklady při nákupech a prodejích krypto aktiv na krypto burzách pro investory.
Výkonová odměna: 14% ze zisku při prodeji portfolia od zisku většího než 30%. Tj. 30% zisku je pro investora vždy bez jakéhokoliv poplatku. Výkonová odměna se počítá jen ze zisku přesahujícího 30%.


Pokud by při prodeji investičního portfolia byl dosažen zisk do 30% včetně, potom investor neplatí žádnou výkonovou odměnu.

Rizikový profil fondu

Digitální aktiva jsou novou třídou investičních aktiv a jejich charakteristika volatility se liší od standardních aktiv jako jsou akcie, opce a dluhopisy.

Digitální aktiva a kryptoměny jsou charakteristické vyšší kolísavostí cenových hladin.

 

Pokud budeme vycházet z historického vývoje cen digitálních aktiv v posledních 5 letech a použijeme metodologii SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) od CESR (Commitee of European Securities Regulators) tak potom zařadíme tento typ aktiv do 7. kategorie.

Což znamená, že kolísavost investice v rámci roku může přesáhnout 25 % oběma směry. Tato míra volatility s sebou nese potencionálně vyšší míru výnosů i rizik.

 

Zařazení fondu do této rizikové skupiny se může měnit, ani případné zařazení do nejméně rizikové skupiny však neznamená investici bez rizika. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu výše znázorněného ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna.

Správce fondu

Digital Assets Capital s.r.o.

Spisová značka: C 333648 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3
: 09285920
 

Společnost je dále zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF (Zákon č. 240/2013 Sb. – Zákon o investičních společnostech a investičních fondech).

 

Kontakt

Ing. Petr Kulhánek

Manažer fondu DAC, jednatel společnosti Digital Assets Capital s.r.o.
Telefon: +49 151 151 121 31
Email: petr@digitalassetscapital.eu

Ing. David Provazník

Manažer fondu DAC, jednatel společnosti Digital Assets Capital s.r.o.
Telefon: +420 773 584 165
Email: david@digitalassetscapital.eu

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.