Strategie fondu

Fundamentální analýza

Naše unikátní strategie je založena na dlouhodobé fundamentální analýze vybraných digitálních aktiv. Jedná se především o kryptoměny, které mají již fungující produkty na trhu, silné partnery (například banky) a reálné případy užití.

Neinvestujeme prostředky do tzv. ICO (Initial Coin Offering) projektů. Vždy provádíme detailní fundamentální analýzu technologie, produktů, vývojářských teamů, partnerů, tržní kapitalizace a likvidity vybraných digitální aktiv.

Hodnotová strategie

Součástí naší strategie jak vybírat kryptoměny do portfolia fondu je také tzv. Hodnotová strategie fondu. Ta spočívá v tom, že hledáme podhodnocené kryptoměny proti jejich vnitřní hodnotě (fair value). Tj. počítáme teoretickou hodnotu kryptoměny vzhledem k jejímu aktuálnímu použití. Používáme tzv. Fair Value kalkulace jako výsledek nového racionálního ekonomického modelu pro měny. Podobně jako Discounted Cash Flows pro akcie.

Střední až Dlouhodobý Investiční Horizont
(3 - 5 let)

Vybraná digitální aktiva neobchodujeme frekventovaně. V naší strategii se zaměřujeme na středně až dlouhodobé investiční období.

Digitální aktiva nakupujeme na cenově atraktivních úrovních s cílem snížení volatility investice a možnosti realizace skutečného potenciálu digitálních aktiv v reálném obchodním světě.

Požadavky na likviditu a tržní kapitalizaci

Nastavujeme hranici minimální tržní kapitalizace dané kryptoměny. Pokud má kryptoměna například kapitalizaci 10 miliónů dolarů, tak se jedná o velmi malou kapitalizaci a tudíž se tato měna nedostane do dalších kroků strategie.

Sledujeme likviditu kryptoměny. Pokud je například kryptoměna zalistována jen na 2 malých burzách kde denní objem obchodů je jen 10.000 dolarů, opět tato měna se nedostane do dalších kroků.

Parametry fondu

Minimální výše investice

300 000 až 100 000 000 CZK nebo ekvivalent v EUR, USD

Poznámka: podle pravidel ČNB, je možné pro 20 investorů akceptovat menší částku než je 125 000 EUR, která určuje kvalifikovaného investora.

Doporučený investiční horizont

5 let

Cílené zhodnocení

100% - 500% v rámci 5 let
Nepočítáme klasický typ zhodnocení p.a. , tedy ročně, ale jde nám o celkové zhodnocení za celý investiční horizont.

Poplatková struktura fondu

Investujeme společně, proto zde nejsou žádné management fees

Vstupní poplatek: 3% jednorázově z investované částky
Poplatek za správu fondu (management fee): 0% p.a., žádné poplatky za správu fondu, současně také žádné náklady při nákupech a prodejích krypto aktiv na krypto burzách pro investory.
Výkonová odměna: 14% ze zisku při prodeji portfolia od zisku většího než 30%. Tj. 30% zisku je pro investora vždy bez jakéhokoliv poplatku. Výkonová odměna se počítá jen ze zisku přesahujícího 30%.


Pokud by při prodeji investičního portfolia byl dosažen zisk do 30% včetně, potom investor neplatí žádnou výkonovou odměnu.

Rizikový profil fondu

Digitální aktiva jsou novou třídou investičních aktiv a jejich charakteristika volatility se liší od standardních aktiv jako jsou akcie, opce a dluhopisy.

Digitální aktiva a kryptoměny jsou charakteristické vyšší kolísavostí cenových hladin.

 

Pokud budeme vycházet z historického vývoje cen digitálních aktiv v posledních 5 letech a použijeme metodologii SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) od CESR (Commitee of European Securities Regulators) tak potom zařadíme tento typ aktiv do 7. kategorie.

Což znamená, že kolísavost investice v rámci roku může přesáhnout 25 % oběma směry. Tato míra volatility s sebou nese potencionálně vyšší míru výnosů i rizik.

 

Zařazení fondu do této rizikové skupiny se může měnit, ani případné zařazení do nejméně rizikové skupiny však neznamená investici bez rizika. Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Historické údaje, jako například údaje použité při výpočtu výše znázorněného ukazatele rizika, nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna.

Správce fondu

Digital Assets Capital s.r.o.

Spisová značka: C 333648 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3
: 09285920
 

Společnost je dále zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF (Zákon č. 240/2013 Sb. – Zákon o investičních společnostech a investičních fondech).

 

Kontakt

Ing. Petr Kulhánek

Manažer fondu DAC, jednatel společnosti Digital Assets Capital s.r.o.
Telefon: +49 151 151 121 31
Email: petr@digitalassetscapital.eu

Ing. David Provazník

Manažer fondu DAC, jednatel společnosti Digital Assets Capital s.r.o.
Telefon: +420 773 584 165
Email: david@digitalassetscapital.eu

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.